Skip to content

הבלוג אורגניטק

by on July 21st, 2013

הבלוג אורגניטק דן בכל מיני נושאים הלכתיים בהקשר של נושאים סביבתיים. כך למשל יש שם הרבה מאמרים על נושא של מצוות התכלת, וכן מאמרים על בריאות, איכות הסביבה, דיני כלאיים בצמחים, מצוות התלויות בארץ ועוד. האתר משלב בתוכו נושאים מדעיים בשילוב עם אהבת הטבע והתחשבות בזולת.

חלק מהמאמרים באתר מדברים אודות נושאים אקולוגיים כגון שיטות מומלצות לגמילה מעישון, דרכים למזעור הנזקים האלקטרומגנטיים שנפלטים ממכשירי טלפון סלולריים, חסכון במים ועוד.

כך למשל, מאמר על חסכון במים משלב בתוכו תכנים יהודיים עם השקפת עולם אקולוגית.

Comments are closed.