Skip to content

תמיכה בבניה ירוקה

by on June 14th, 2011

משכנתאות בתנאים מועדפים-הטבות לבעלי בניינים ירוקים בהנחה כי ניתן לראות בחסכון בעלויות,
האופייני למבנים ירוקים,הכנסה פנויה נוספת המאפשרת להקטין את הריבית המשולמת במתן האשראי.
דרך פעולה:
אימוץ התקן הישראלי לבנייה ירוקה כבסיס למתן תמריצים- על תמריצים לבנייה ירוקה להיות מבוססים על תקן הבנייה הירוקה,אשר משמש מדד ואינדיקציה לעמידה בקריטריונים מוסכמים של הבנייה הירוקה.
תקן הבנייה הירוקה מקיף את כלל הנושאים הקשורים בבנייה הירוקה (בריאות, מים,אנרגיה,חומרים,שימושי קרקע,אקולוגיה וכולי)  ומהווה עבור הממשלה בסיס למתן תמריצים מימוניים לבנייה ירוקה .
על מנת שהתקן יישאר כלי מוביל,רלוונטי ומעודכן עליו ניתן לבסס תמריצים,חייב תהליך עדכון התקן להיות בר קיימא, להתקיים באופן קבוע ומתמשך ולהיות מתוקצב. הטמעת הבנייה הירוקה במוסדות ממשל – התגייסות של הממשלה לדרישה לבנייה ירוקה במוסדותיה, לצד כתיבת מכרזים המבוססים על איכות הביצוע ועל דרישות של קיימות ובנייה ירוקה, תחזק את היכולת של הממשלה לעודד בנייה ירוקה אמיתית ואת שיפור הביצועים בבנייה קידום כלי חקיקה אינפורמטיביים – תכניות להפצת מידע לעידוד חסכון ולשינוי התנהגות,מהוות את אחד מהכלים המשפיעים ביותר בשוק.
במדינות שונות בעולם מחויבים יזמים ובעלי בתים להציג מידע על צריכת האנרגיה ונתונים נוספים ,במטרה לאפשר לקונים,לשוכרים ולמשתמשים פוטנציאלים,לקבל החלטה מודעת,להכיר באיכויות ובהבדלים הקיימים בין הבניינים השונים,ולהפנים את היתרונות של הבנייה הירוקה בחישובי עלות-תועלת בניית שוק סקרי אנרגיה ויישום התייעלות אנרגטית בנוסף לדירוג מבנים מבחינה אנרגטית יש להקצות משאבים למימון סקרים ליעילות אנרגטית ולמימון ההמלצות של הסקרים להתייעלות אנרגטית בנכס.

א.סקרי אנרגיה למבנים-יש לתגמל את התמריץ לפי סוגי בניינים ולמקד את הסקר על מרכיבי הבינוי על מנת לבודד את החיסכון שהינו תוצאה של הבינוי מהחיסכון כתוצאה משימוש במכשירים לבנים.

ב.מימון המלצות של סקרי אנרגיה להתייעלות אנרגטית-יש להקצות משאבים למימון הסקרים ליעילות אנרגטית במבנים וחשוב לא פחות-למימון של תוצאות הסקרים,כלומר להטמעת ההמלצות לשיפור היעילות האנרגטית של המבנה.כפי שנלמד, סקרים אנרגטיים יעילים רק כאשר היישום של ההמלצות ממומן אף הוא.
דרך פעולה:
העלאת מודעות ופיתוח הידע – כל הכלים המוזכרים לעיל יאבדו מהאפקטיביות שלהם ללא מערך תומך של העלאת המודעות ופיתוח הידע המקומי בתחום הבנייה הירוקה.
א.תכניות הכשרה-מימון תכניות הכשרה טכנית לאנשי מקצוע ליצירת בסיס ידע ראשוני לטובת פרויקטים להדגמה וכן תמריצים בשלביהם הראשונים

Comments are closed.